Aviso legal

METALLS I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L, com a responsable d'aquest Lloc Web i de conformitat amb el

que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir
i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.
Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent.
En el cas que les dades que ha de facilitar l'usuari siguin necessàries perquè l'equip de METALLS I
FERROS GIRONA GLOBAL, S.L pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per
l'usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari; iii)
proporcionar accés a l'usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles
activitats pròpies de METALLS I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L aquí ressenyades, METALLS I FERROS
GIRONA GLOBAL, S.L informarà d'aquesta obligatorietat a l'usuari, indicant-li quines dades cal
complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d'aquestes dades i de
conformitat amb el que estableix l'article 6 de la L.O.P.D. l'usuari atorga consentiment inequívoc a METALLS
I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici
de les finalitats esmentades anteriorment així com per l'eventual enviament de comunicacions comercials de
METALLS I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L que puguin ser de l'interès del usuari.
L'entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del
tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s'escau i en virtut de la corresponent
autorització conferida per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells
de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades
de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites,
sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de
METALLS I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels
usuaris d'aquest Lloc Web. Igualment, METALLS I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L es compromet a tenir
implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament
de Mesures de (R.D. 1720/2007).
Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició i, si s'escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la
recepció de comunicacions comercials, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a
info@metallsgirona.com o una carta a CRTA VILABLAREIX 16, P.I MAS ALIU, 17181 AIGUAVIVA, (Girona).

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per METALLS I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L, amb la finalitat de garantir un millor servei.

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a METALLS I FERROS GIRONA GLOBAL, S.L, amb domicili a CRTA VILABLAREIX 16, P.I MAS ALIU, 17181 AIGUAVIVA, (Girona) o enviant un correu electrònic a info@metallsgirona.com, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).

Amb la signatura del present document, el sotasignat es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.

per a qualsevol denuncia queda habilitada la direcció:

canaldenuncias@metallsgirona.com

 

 

 

Contacto

METALLS I FERROS GIRONA

 

ATENCIÓN

TEMPORALMENTE CERRADOS DEBIDO A LA SITUACIÓN DE CORONAVIRUS COVID 19. VOLVEREMOS A ABRIR CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPERATIVAS ADEQUADAS.

 

Crta VILABLAREIX 16

Pol.Ind.MAS ALIU

17181 AIGUAVIVA

GIRONA

 

Codigo Gestor:

E-1585.15

 

Codigo Transportista:

T-3757

 

Puede llamarnos al teléfono:

 

972.39.61.73

 

Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.

Noticias

Código ético:

Para poder ofrecer un mejor servició dejamos anexado nuestro código ético, así como la normativa de carga y descarga en nuestras instalaciones.

 

 

 

Crta a Vilablareix 16

Pol.Industrial MAS ALIU

AIGUAVIVA 

GIRONA

 

Esperamos su visita

Atentamente

METALLS I FERROS GIRONA